Användarvillkor

Här hittar du information om användarvillkoren på Rekatochklart.com. Rekatochklart är Sveriges ledande bettingcommunity med gratis speltips, rekar, bloggar, unika oddsbonusar, insättningsbonusar, spelskola, spelbok, tävlingar och skadeinformation.

1. GENERELL INFORMATION

1.1 Rekatochklart.com, erbjuder genom medlemskap möjlighet att ta del av de medlemstjänster som från tid till annan erbjuds av Rekatochklart på de villkor som anges i gällande medlemsvillkor. Den som vill bli medlem i Rekatochklart.com skall till Rekatochklart.com lämna uppgifter som Rekatochklart.com efterfrågar i samband med ansökan om medlemskap. Om Rekatochklart.com godkänner medlemskap i Rekatochklart.com erhåller medlemmen ("Medlemmen") bekräftelse därom samt i förekommande fall ett eget användarnamn respektive lösenord. 1.2 De Tjänster som förnärvarande erbjuds enligt gällande medlemsvillkor för Rekatochklart.com utan särskilda villkor består bland annat av:

(a) Genom en registrerad profil använda samma användarnamn och lösenord på samtliga disskussionsforum, "planken" samt själv kunna lämna tips (rekar) i redan färdiga formulär.

(b) Skriva om dig själv på din egen "profilsida", där kommer det också att registreras dina tio senaste publicerade "rekar"/"tips".

(d) Få exklusiva spelsnyheter, exklusiva spelbonusar.

(e) Få ett nyhetsbrev i månaden av Rekatochklart.com innehållande exklusiva nyheter och erbjudanden.

1.3 Medlemskapet i Rekatochklart.com omfattar inte upplåtelse av något eller förbindelse som krävs för nyttjande av tjänsterna.

2. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Rekatochklart.com behandlar med automatisk databehandling uppgifter om Medlemmens medlemskap i Rekatochklart.com samt Medlemmens användning av Tjänsterna ("Personuppgifterna"). Sådan behandling är nödvändig bland annat för att kunna administrera medlemskapet i Rekatochklart.com och för att kunna tillhandahålla Tjänsterna på avsett sätt samt för att kunna marknadsföra olika varor och tjänster. Medlemmen ger härmed sitt samtycke till att sådan databehandling sker av Rekatochklart.com.

3. MEDLEMMENS ÂTAGANDEN
3.1 Medlemmen kan genom Tjänsterna komma att erbjudas möjlighet att på eget ansvar elektroniskt kommunicera och publicera ljud, text, bild. Dessa Meddelanden får inte strida mot gällande medlemsvillkor, lag, myndighetsanvisning eller god sed. Vidare får dessa Meddelanden inte göra intrång i annans rätt, vara kränkande för enskild person eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för Rekatochklart.com eller tredje man.

3.2 Rekatochklart.com har rätt, men inte skyldighet, att granska Meddelanden som Medlemmen kommunicerar eller publicerar för att säkerställa att Medlemmen efterkommer sina Âtaganden gentemot Rekatochklart.com. Rekatochklart.com har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra Meddelanden som strider mot dessa villkor.

3.3. Förbjudet att göra reklam för andra spelsidor på forumen. Meddelandena plockas i så fall bort, och medlemmen kan bli avstängd från 1 timma till "livsstid".

3.3 Medlemmen förbinder sig att hålla Rekatochklart.coms skadeslöst för all skada som Rekatochklart.com åsamkas med anledning av Medlemmens nyttjande av medlemskapet i Rekatochklart.com eller Tjänsterna i strid med de villkor och bestämmelser som gäller för Tjänsterna.

4. ANVÄNDARIDENTITET OCH LÖSENORD M.M.

4.1 Medlemmen förbinder sig att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Rekatochklart.com förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn. Medlemmen ansvarar för all skada som Rekatochklart.com kan åsamkas till följd av att Medlemmens användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar skall gälla till dess Medlemmen spärrat sitt användarnamn och lösenord.

4.2 Medlemmen ansvarar själv för att obehörig inte kan nyttja Tjänsterna genom Medlemmens egna utrustning eller system. Medlemmen ansvarar själv för att Meddelanden inte förloras.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor, har Rekatochklart.com inget ansvar för material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via Rekatochklart.com eller Tjänsterna. Rekatochklart.com har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som Rekatochklart.com har upprättat länkar till.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av medlemskapet i Rekatochklart.com och Tjänsterna är Rekatochklart.com egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Rekatochklart.com samarbetar och får inte nyttjas av Medlemmen utöver vad som krävs för Tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor.

7. GILTIGHETSTID, ÂNGERFRIST OCH UPPHÖRANDE

7.1 Medlemmen har rätt att närsomhelst saga upp sitt medlemskap i Rekatochklart.com genom genom att maila in sitt önskemål på [email protected].

8. SEKRETESS
Din integritet är otroligt viktig för oss på rekatochklart.com. Med detta i åtanke har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, visar och tillämpar personlig information. Vi arbetar hårt för att behålla och tillämpa dessa principer för att vara säkra på att dina personliga uppgifter är skyddade vid varje tillfälle.

Vilka uppgifter samlar vi in?
När du registrerar dig hos Rekatochklart.com begär vi följande information från dig:
* Användarnamn
* E-mail
* Lösenord
Den här informationen är obligatorisk för dig så du kan delta i våra diskussioner på "planket", skapa speltips och skriva kommentarer. Du kan också välja att fylla i namn, adress och telefonnummer. Detta är för att vi lättare ska kunna kontakta dig ifall du vunnit någon av våra tävlingar.
Inget av denna information delas ut till tredje part.

databehandling av insamlat data
All din personliga information är säker hos oss. Vi kommer att skydda den med lämpliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Hur kan jag begära ändringar i min personliga information?
Du har tillgång till din personliga information genom dina inställningar. Där finns det möjlighet till att ändra dina befintliga uppgifter. Skulle du ha några frågor om dina personliga uppgifter tveka inte att kontakta oss genom att maila in till [email protected].